H.Ü. İstatistik Bölümü
Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü 1967 yılında kurulan ve ülkemizin ilk istatistik bölümüdür.
H.Ü. İstatistik Bölümü
H.Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
H. Ü. İstatistik Bölümü
Yüksek Lisans Tezleri

2020

1. Başlık: Yinelemeli Sinir Ağları İle Finansal Veri Tahmini
Yazar: Keçeci, E.
Danışman: Prof. Dr. Turhan MENTEŞ

2. Başlık: Doğrusal Karma Modellerde Varyans Bileşenlerinin Sağlam Kestiriciler İle Tahmini
Yazar: Ayoğlu Çeltikçi, F.
Danışman: Doç.Dr. Semra TÜRKAN

3. Başlık: Çarpik Dağitimlar İçin Ewma Kontrol Kartlari
Yazar: Tukur, M.A.
Danışman: Doç.Dr. Derya KARAGÖZ

4. Başlık: Türkiye'de Gün Öncesi Piyasasi İçin Elektrik Fiyatlarinin Tahmini
Yazar: Demirezen, S.
Danışman: Prof. Dr. Meral ÇETİN

2019

1. Başlık: Genelleştirilmiş Weibull Dağılımları
Yazar: Aktaş, A.S.
Danışman: Doç.Dr. Gamze ÖZEL KADILAR

2. Başlık: Bazı Makroekonomik Göstergelerle Tüketici Fiyat Endeksi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye Örneği 
Yazar: Tekin, Ü.S.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

3. Başlık: Evaluation of Panel Data Models and An Application on ISE30
Yazar: Ilıkkan, E.S. 
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

4. Başlık: Kesirli Polinomlar ile Yaşam Modelleri
Yazar: Dinç, H. 
Danışman: Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN

5. Başlık: Krom Üretim Miktarı ve Fiyatının Panel Veri Kullanılarak Modellenmesi 
Yazar: Babadağlı, S.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

6. Başlık: Doğrusal Regresyonda Ridge, Liu ve Lasso Tahmin Edicileri Üzerine Bir Çalışma
Yazar: Küçük, A.
Danışman: Prof. Dr. Meral ÇETİN

7. Başlık: İstatistiksel Veri Madenciliği Teknikleri ile Kamu Alımları Sektöründe Satış Tahmini 
Yazar: Yıldırım, V.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

8. Başlık: Boylamsal ve Yaşam Verilerinin Parametrik Bileşik Modellenmesi
Yazar: Dil, E.
Danışman: Prof. Dr. Duru KARASOY

9. Başlık: Türkiye İşgücü Yapısının Özelliklerinin İncelenmesi: Lojistik Regresyon ve Karar Ağacı Uygulaması 
Yazar: Ekmekçi, H.İ.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

10. Başlık: Yazılım Test Planlama ve Raporlama Aracı'nın Tasarlanması ve Kodlanması
Yazar: Kasapoğlu, M.
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ZOR

11. Başlık: Meterolojik Mekansal Verilerin İstatistisel Yöntemler ile Analizi: Çatalan Baraj Gölü Havzası Örneği
Yazar: Namkhai, O.
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

12. Başlık: Klasik ve Bayesci Yapısal Eşitlik Modellerinde Parametre Tahminlerinin Karşılaştırılması: Sıralı Kategorik Verilere Bir Uygulama
Yazar: Erkan, G.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

13. Başlık: Aralıklı Durdurulmuş Veriler ile Yaşam Çözümlemesi 
Yazar: Eröz, İ.
Danışman: Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN

14. Başlık: Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin İstatistiksel Yöntemler ile Etkinlik Değerlendirmesi  
Yazar: Yahşi, N.
Danışman: Doç. Dr. Gamze ÖZEL KADILAR

15. Başlık: Yaşam Çözümlemesinde Yapısal Eşitlik Modelleri 
Yazar: Karakaş, İ.
Danışman: Prof. Dr. Duru KARASOY

16. Başlık: Nedensellik Analizi ve Gri İlişkisel Analiz ile Performans Sıralaması: G20 Ülkeleri Üzerine Bir Çalışma
Yazar: Şİmşek, V.
Danışman: Prof. Dr. Özgür YENİAY

2018

1. Başlık: Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Yönteminde Kitle Ortalamasının Tahmini 
Yazar: İskit, T.
Danışman: DOÇ. DR. Nursel KOYUNCU 

2. Başlık: Değişen Katsayılı Regresyon Modeli ile Gebelerin Ortalama Arteriyel Kan Basıncına Etki Eden Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 
Yazar: Durmuş, I.
Danışman: Doç. Dr. Semra TÜRKAN

3. Başlık: Basit Rastgele Örnekleme Yönteminde Kitle Varyans Tahmin Edicilerinin Kitle Ortalamasının Güven Aralıklarında Kullanılması
Yazar: Özkan, E.G.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

4. Başlık: Risk Analizinde Bulanık Mantığın Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama Çalışması
Yazar: Kaman, Z.
Danışman: Doç. Dr. Çağdaş Hakan ALADAĞ

5. Başlık: Hanehalkı İşgücü Araştırma Verileri ile Veri Madenciliği Yöntemlerinin Uygulanması ve Modellerin Karşılaştırılması
Yazar: Kılıçalan Baran, M.
Danışman: Doç. Dr. Çağdaş Hakan ALADAĞ

6. Başlık: Yaşam Çözümlemesinde Kümelenmiş Başarısızlıklar Süresi 
Yazar: Kutay, S.
Danışman: Prof. Dr. Duru KARASOY

7. Başlık: Tramo/Seats Yöntemi ile İmalet Sanayi Üretim Endeksinin Modellenmesi: Doğrudan ve Dolaylı Yaklaşımların Karşılaştırılması
Yazar: Avcı, F.
Danışman: Prof. Dr. Turhan MENTEŞ

8. Başlık: Regresyon Süreksizliği Yönteminde Parametrik Olmayan Tahmin
Yazar: Dindaş, S.
Danışman: Prof. Dr. Sevil BACANLI

9. Başlık: Genelleştirilmiş Doğrusal Mekansal Modellere Koşulllu Otoregresif Model Yaklaşımı
Yazar: Bakacak, L.
Danışman: Prof. Dr. Serpil AKTAŞ ALTUNAY

10. Başlık: Sayma Verisi İçin Regresyon Modelleri ve Bir Uygulama 
Yazar: Dinarcan, G.N. 
Danışman: Prof. Dr. Meral ÇETİN

11. Başlık: Uyarlanabilir Küme Örneklemesinde Oransal Tahminler 
Yazar: Kınacı, E. 
Danışman: Prof. Dr. Sevil BACANLI 

2017

1. Başlık: Doğrusal Regresyonda Bozulma Noktasına Sahip Tahminler 
Yazar: Khalau, J.J.C. 
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2. Başlık: Regresion Discontinuity Design: An application in Economics 
Yazar: Arslan, N. 
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

3. Başlık: Çeşitli Tabakalı Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarında Kitle Ortalamasının Tahmin Edilmesi 
Yazar:Doğru, A.E. 
Danışman: Doç. Dr. Nursel KOYUNCU

4. Başlık: Basit ve Tabakalı Rastgele Örneklemede Üstel Fonksiyonu Kullanan Kitle Ortalaması Tahmin Edicileri 
Yazar:Ünal, C.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

5. Başlık: Yaşam Çözümlemesinde İyileşme Modelleri 
Kara, P.
Danışman: Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN

6. Başlık: ARDL Model Bounds Test Approch: The case of Turkey 
Özcan, B.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

2016

1. Başlık: Durağan Portföy Analizi ve Borsa İstanbul Verilerine Uygulanması 
Yazar: İlhan, Z.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

2. Başlık: Kesikli Yaşam Süresi Modelleri 
Yazar: Hosta, Ö.H.
Danışman: Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN

3. Başlık: Poisson Regresyon ve Bir Uygulama 
Yazar: Açıkyürek, G.
Danışman: Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

4. Başlık: Sistematik Örneklemede Kitle Ortalamasının Oransal ve Çarpımsal Tahmin Edicileri 
Yazar: Koçyiğit,E. G.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

2015

1. Başlık: Veri zarflama analizi ve bir uygulama 
Yazar: Sarı, G. Z.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2. Başlık: Karesel olumsallık tablolarında simetrik olmayan modeller 
Yazar: Efendioğlu, G.
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

3. Başlık: Yaşam çözümlemesinde eş zamanlı yaşam süreleri 
Yazar: Keskin, S..
Danışman: Prof. Dr. Duru KARASOY

4. Başlık: Yaşam çözümlemesinde zayıflık modelleri 
Yazar: Yeğen, D.
Danışman: Doç. Dr. Nihal ATA TUTKUN

5. Başlık: Tabu arama algoritmasının kuyruk problemine uygulanması 
Yazar: Gürbüz, Ö.
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

6. Başlık: Veri zarflama analizinin robust coplot yöntemi ile grafiksel gösterimi 
Yazar: Söylemez, A.
Danışman: Doç. Dr. Yasemin KAYHAN ATILGAN

7. Başlık: Uç değerler teorisi ve Türkiye deprem verisi üzerine bir uygulama 
Yazar: Güney, S.
Danışman: Doç. Dr. Serpil AKTAŞ ALTUNAY

8. Başlık: Veri madenciliği yöntemleri ile ana harcama gruplarının paylarının tahmini 
Yazar: Ahi, L.
Danışman: Prof. Dr. Özgür YENİAY

9. Başlık: Müşteri İlişkileri Yönetiminde İstatistiğin Yeri ve Bir Uyguluma 
Yazar: Beliner, E.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR

10. Başlık: Kriptografik Rasgele Sayı Üretimi ve Rasgelelik Testleri Üzerine Bir Çalışma 
Yazar: Bitirm, N.
Danışman: Doç. Dr. Haydar DEMİRHAN

2014

1. Başlık: Portföy optimizasyonunda değiştirilmiş parçacık sürü optimizasyonu yaklaşımı 
Yazar: Yaman, I.
Danışman: Doç. Dr. Çağdaş Hakan ALADAĞ

2. Başlık: Tabakalı rastgele örneklemede örneklem büyüklüklerinin genetik algoritma ile belirlenmesi 
Yazar:Turfan, D.
Danışman: Prof. Dr. Özgür YENİAY

3. Başlık: Uygunluk analizinde logaritmik doğrusal modellerin kullanımı: Televizyon izleme eğilimleri üzerine bir uygulama
Yazar: Erdem, A.
Danışman: Prof. Dr. Turhan MENTEŞ

4. Başlık: Yaşam çözümlemesinde aykırı değerler 
Yazar: Tuncer, N.
Danışman: Prof. Dr. Duru KARASOY

5. Başlık: Sıralı küme örneklemesi yöntemi ve ormancılıkta bir uygulama 
Yazar:Özkan, C. S..
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

6. Başlık: Uç değerler teorisi ve riske maruz değer 
Yazar:Altun, E.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

7. Başlık: Destek vektör makineleri üzerine bir çalışma 
Yazar:Arat, M. M.
Danışman: Prof. Dr. Turhan MENTEŞ

8. Başlık: Veri zarflama analizinde temel bileşenler analizinin kullanımı 
Yazar:Asar, S. S.
Danışman: Prof. Dr. Cem KADILAR

2013

1. Başlık: Markov zinciri Monte Carlo yönteminin dinamik doğrusal modellere uygulanması 
Yazar: Gürkan, H. Y.
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

2. Başlık: Sıralanabilir karesel olumsallık tablolarında uyum parametresi içeren ilişki modelleri 
Yazar: Yılmaz, A. E.
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

3. Başlık: Olasılık oran testine dayalı kontrol kartları 
Yazar: Erkek, D.
Danışman: Doç. Dr. Sevil BACANLI

4. Başlık: Ülkelerin uzun dönem kredi notlarının derecelendirilmesinde önemli değişkenlerin veri madenciliği teknikleri kullanılarak belirlenmesi 
Yazar: Altunkaya, H. İ. 
Danışman: Dr. İbrahim SİNİR

5. Başlık: Kredi temerrüt takası ile çeşitli ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiler 
Yazar: Bursa, N. 
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

2012

1. Başlık: Sıralanabilir karesel tablo modellerinin çözümlenmesi 
Yazar: Tekbudak, Y. M.
Danışman: Prof. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

2. Başlık: Tarama istatistikleri ve Türkiye deprem verilerine uygulaması 
Yazar: Demirtürk, B. R.
Danışman: Doç. Dr. Ayten YİĞİTER

3. Başlık:  Seyrek olumsallık çizelgelerinde odds oranlarına bayesci yaklaşım 
Yazar: Taşçı, D.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

4. Başlık:  Veri madenciliği yöntemleri kullanılarak küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin bazı verilerin çözümlenmesi 
Yazar: Çakır, F.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR

5. Başlık:  Kayıp veri durumunda sağlam kestirim 
Yazar: Toka, O. 
Danışman: Doç. Dr. Meral ÇETIN

2011

1. Başlık: Entropi ölçüleri ve maksimum entropi ilkesi 
Yazar: Degirmenci, İ.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

2. Başlık: Türkiye'de işsizlik süresini etkileyen faktörlerin yaşam çözümlemesi ile incelenmesi 
Yazar: Bulut, V. 
Danışman: Doç. Dr. Duru KARASOY

3. Başlık: Türkiye döviz piyasasında koşullu oynaklık modelleri 
Yazar: Koçaş, N. 
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

4. Başlık: Kredi temerrüt swaplarının fiyatlama yöntemleri ve fiyatlamayı etkileyen finansal ve makroekonomik göstergelerin belirlenmesi 
Yazar: Demirkan, B. 
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

5. Başlık: Bayesci hiyerarşik modeller 
Yazar: Karadağ, Ö. 
Danışman: Prof. Dr. Gül ERGÜN

6. Başlık: Karayollarında meydana gelen trafik kazalarının karar ağaçları ve birliktelik analizi ile incelenmesi 
Yazar: Atılgan, S. E. 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR

7. Başlık: Bulanık mantığa dayalı kontrol kartları ve süreç yeterliliği 
Yazar: Açıl, B. Y. 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Canan HAMURKAROĞLU

8. Başlık: Biyoeşdeğerlik çalışmalarında aykırı değerlerin incelenmesi 
Yazar: Dağhan, G. 
Danışman: Doç. Dr. Duru KARASOY

9. Başlık: Yüksek dereceden yanıt yüzeyi modelleri üzerine bir çalışma 
Yazar: Çiftçi, E. 
Danışman: Doç. Dr. Serpil AKTAŞ ALTUNAY

10. Başlık: Türkiye'nin AB üyeliğinin oylama gücü dağılımına etkisi 
Yazar: Eskici, B. H. 
Danışman: Doç. Dr. Özgür YENİAY

2010

1. Başlık: Doğrusal ve doğrusal olmayan kanonik korelasyon ve bankacılık sektöründe uygulanması 
Yazar: Sertbarut, P. 
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

2. Başlık: Veri madenciliği süreci ve gerçek bir veri seti üzerinde uygulanması 
Yazar: Kocabaş, M. F. 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Canan HAMURKAROĞLU

3. Başlık: Yapay sinir ağları kullanılarak türkiye'deki özel bir sigorta şirketinde portföy değerlendirmesi 
Yazar: Doğan, G. 
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

4. Başlık: Süreç iyileştirmede bütünleşik yeterlilik olgunluk modeli 
Yazar: Kılınç, A. 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Canan HAMURKAROĞLU

5. Başlık: Çeşitli örnekleme yöntemlerinde medyan tahmin edicileri 
Yazar: Al, S. 
Danışman: Prof. Dr. Hülya ÇINGI

6. Başlık: Çoklu doğrusal regresyon modellerinde çoklu kuşkulu gözlemlerin analizi 
Yazar: Lüser, Ö. 
Danışman: Prof. Dr. Öniz TOKTAMIŞ

7. Başlık: Bulanık doğrusal regresyon analizi 
Yazar: İçen, D. 
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

8. Başlık: Karar destek sistemlerinde istatistiksel çözümleme yöntemleri 
Yazar: Katı, Y. 
Danışman: Dr. İbrahim SİNİR

9. Başlık: Libor market model 
Yazar: Can, E. C. 
Danışman: Doç. Dr. Gül ERGÜN

 2009

1. Başlık: Çok değişkenli uyarlamalı regresyon uzanımları
Yazar: Ünal, B.
Danışman: Doç. Dr. Meral ÇETIN

 2. Başlık: Tesis yer seçimi ile deprem durumunda yaralı toplama noktalarının modellenmesi
Yazar: Darende, B.
Danışman: Doç. Dr. Özgür YENİAY

3. Başlık: Nedensellik analizinde yeni yaklaşımların Türkiye'deki bankacılık sisteminde uygulanması 
Yazar: Ocak, G.
Danışman: Doç. Dr. Cem KADILAR

4. Başlık: Tıp bilişiminde istatistiksel veri madenciliği 
Yazar: Farboudi, S. 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim ZOR

5. Başlık:  Kısmi en küçük kareler regresyonu 
Yazar:Polat, E.
Danışman: Prof. Dr. Süleyman GÜNAY

6. Başlık: İhmal edilemeyen kayıp veri varlığında olumsallık tablo çözümlemeleri 
Yazar:Pembegül, A.
Danışman: Doç. Dr. Tülay SARAÇBAŞI

7. Başlık: İllerin işsizlik durumunun çok değişkenle ve çok kriterle değerlendirilmesi
Yazar: Özgürlük, B.
Danışman: Prof. Dr. Hüseyin TATLIDİL

8. Başlık: İki ve üç aşamalı örnekleme yöntemlerinde örneklem büyüklüğünün belirlenmesi 
Yazar: Uçar, P.
Danışman: Doç. Dr. Sevil BACANLI

9. Başlık: Fındığa verilen taban fiyatların üretici refahına etkisi 
Yazar: Baran, G.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Canan HAMURKAROĞLU

10. Başlık: Emniyet genel müdürlüğü verilerine bir mekânsal analiz çalışması 
Yazar: Katı, V.
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet UYSAL